Jaarverslag 2017

verkorte versie

Historisch perspectief                               

Vanaf 1676 was aan het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden Het Nieuwe Stadsweeshuis gevestigd. In de daarop volgende eeuwen zijn duizenden kinderen in het weeshuis opgegroeid. In 1953 is het weeshuis gesloten. Door sociale wetgeving en nieuwe maatschappelijke instellingen was het weeshuis overbodig geworden. De overgebleven wezen werden in gezinnen of andere instellingen ondergebracht. In 1967 is de opvang helemaal gestopt en is de stichting opgericht.

Het weeshuis had vermogen uit nalatenschappen en schenkingen van gulle gevers aan het weeshuis. De gemeente Leeuwarden wilde dat dit geld na de opheffing van Het Nieuwe Stadsweeshuis ten goede bleef komen aan de Leeuwarder jeugd en andere sociaal maatschappelijke doeleinden. Er werd een stichting opgericht die het vermogen van het weeshuis ging beheren. Het vermogen bestaat uit landerijen die verpacht worden en uit aandelen en obligaties. Uit de opbrengsten kunnen de genoemde doelen financieel worden gesteund.

Het bestuur van de stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis (NSW) heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het vermogen wordt naar beste kunnen beheerd. Het bestuur houdt zich aan de statutair vastgelegde doelstellingen.

 

Visie

De visie, afgeleid van de statutaire doelstellingen van het NSW, kan als volgt worden weergegeven:
Het Nieuwe Stads Weeshuis kan financiële steun verlenen aan primair activiteiten voor de Leeuwarder jeugd en secundair aan activiteiten, die het sociaal maatschappelijke leven in Leeuwarden ten goede komen. Daarmee wil het een bijdrage leveren aan een leefbare Leeuwarder samenleving. Door het steunen van projecten kunnen Leeuwarders, vooral jongeren, deelnemen aan de samenleving en kunnen zij zich ontplooien.

 

Beleid

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag past binnen de statutaire doelstelling en bepaalt een redelijke bijdrage. Het hanteert daarbij de volgende voorwaarden:

 • Instellingen of organisaties met een rechtspersoonlijkheid, moeten duidelijk kunnen maken dat hun project binnen de statutaire doelstelling past. Aanvragen moeten degelijk financieel worden onderbouwd
 • Aantoonbaar moet zijn dat de activiteit zonder steun van NSW geen doorgang kan vinden
 • Aanvragers dienen gebruik te maken van een aanvraagformulier op de website van de stichting (www.hetnieuwestadsweeshuis.nl)
 • Gesubsidieerde instellingen kunnen alleen een bijdrage krijgen als overheidssteun aantoonbaar tekort schiet
 • Commerciële activiteiten worden uitgesloten van subsidiëring
 • Er kunnen randvoorwaarden gesteld worden bij de uitkering van een toegekende subsidie en van elke verstrekte bijdrage kan desgevraagd een (financiële) verantwoording achteraf opgevraagd worden
 • Bij toegekende donaties van € 25000,- of hoger wordt in principe een financiële verantwoording achteraf gevraagd, waaruit blijkt dat het toegekende bedrag volgens afspraak is besteed
 • Jaarlijks wordt steekproefsgewijs een drietal gesubsidieerde projecten geëvalueerd
 • Blijkt de bijdrage achteraf voor een ander doel te zijn aangewend, of is de verantwoording niet deugdelijk dan kan de verstrekte bijdrage teruggevorderd worden
 • De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar
 • Het NSW gaat geen meerjaarlijkse verplichtingen aan. Het subsidieert in principe niet in de exploitatiebegroting. Het subsidieert projecten en activiteiten. Terugkerende projecten worden overigens hierdoor niet uitgesloten als zij passen binnen de doelstellingen; wel betracht het bestuur terughoudendheid bij het jaarlijks wederom subsidiëren van dergelijke projecten en activiteiten.
 • Subsidieverzoeken ten bate van individuele personen zullen niet gehonoreerd worden
 • Het bestuur kan besluiten extra informatie aan te vragen
 • Elke aanvraag wordt bevestigd met vermelding van de verdere procedure
 • Over het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd; bij afwijzing met vermelding van reden
 • Omtrent de inhoud van een besluit kan niet worden gecorrespondeerd. Klachten over de wijze waarop het besluit is afgehandeld kunnen schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt

Naast het beoordelen van alle verzoeken die jaarlijks binnenkomen neemt het bestuur ook eigen initiatieven. Om voeling te houden met het maatschappelijke krachtenveld en om ideeën te genereren voor een wat groter project nodigt het bij bepaalde gelegenheden sleutelfiguren uit afkomstig uit het werkveld.

Er wordt gestreefd naar een verhouding 2/3 jeugd- 1/3 algemeen maatschappelijk belang in de jaarlijkse uitkeringen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit negen leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Aftredende leden zijn onmiddellijk herbenoembaar.

Beloningsbeleid: de bestuursleden verrichten hun bestuursactiviteiten onbezoldigd. Een van de bestuursleden is belast met een grote hoeveelheid uitvoerende secretariële werkzaamheden die anders zouden moeten worden opgedragen aan een externe administratieve functionaris.

Om redenen van efficiency is tot nader order besloten deze functie intern te vervullen. Voor deze uitvoerende werkzaamheden wordt een honorarium vergoed, rekening houdend met de zwaarte en tijdsbesteding die hier minimaal mee gemoeid is. Voor 2017 beliep dit honorarium € 10.000.

Het bestuur was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:

De heer T.K. Hoogslag, voorzitter, benoemd tot 01-01-2019
De heer A.J. Diks, penningmeester, benoemd tot 01-01-2022
Mevrouw T. N. de Vries, secretaris, benoemd tot 01-01-2020
De heer J. C. Doodkorte, 2e  voorzitter, benoemd tot 01-01-2021
De heer E.P. Kisjes, 2epenningmeester, benoemd tot 01-01-2019
Mevrouw G. M. Adema, lid, benoemd tot 01-01-2020
Mevrouw A. H. de Pree, lid, benoemd tot 01-01-2021
De heer E. Ennema, lid, benoemd tot 01-01-2022
De heer R. Baarsma, lid, benoemd tot 01-01-2019

In de bestuursvergadering van 14 december, werden de heer Diks  en de heer Ennema
per 1 januari 2018 voor een periode van vier jaar herbenoemd  tot resp. bestuurslid in de
functie van penningmeester en algemeen bestuurslid.

 

Besluitvorming bijdragen

Onderstaand een overzicht van de 93 toekenningen over 2017

toekenningen 2015                aantal              % van totale uitkering

cultuur                                      63                               42%
sport                                           4                                2%
sociaal maatschappelijk            26                              56%

Totaal                                       93                            100%

In 2017 werd bijna 76 % van het totaal bedrag aan toezeggingen besteed aan Leeuwarder jeugd gerelateerde projecten. Dit percentage is indicatief, omdat een aantal projecten qua aard zowel in de categorie jeugd als algemeen kunnen vallen.

 

Financiële paragraaf 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 430.814 (2016: positief € 1.060.515). Dit is een afname van het resultaat van € 629.701.

Deze mutatie is voornamelijk veroorzaakt door de lagere (herwaarderings)resultaten van de financiële- en onroerend goed beleggingen en de hogere uitdelingen die ten laste komen van 2017.

 

Beleggingen:
De pachtinkomsten van de onroerend goed beleggingen stegen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 27.244. De waardeaangroei van het onroerend goed over 2017 was nog steeds aanzienlijk, maar in vergelijking met 2016 € 655.914 lager.

In 2017 was deze herwaardering € 664.354 (2016:  € 1.320.268), dus bijna de helft van 2016. De verwachting is dat de waarde van de onroerende goederen de komende jaren nog verder zal stijgen.

Uitdelingen:
De uitdelingen over 2017 beliepen netto (na terugbetalingen en de vrijval van niet uitgekeerde toekenningen) €774.550. Over 2016 beliep dit € 577.201.

De toename van € 197.349 is deels veroorzaakt door de in 2016 al aangekondigde verwachting dat door Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 het aantal aanvragen om financiële ondersteuning zal toenemen.
Alle uitkeringen hebben een looptijd van korter dan 5 jaar na balansdatum.
Ook in 2018 worden nog een aantal substantiële aanvragen voor bijdragen in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 verwacht.

Overige lasten:
De overige lasten, die bestaan uit de kosten van beleggingen en de algemene kosten zijn in 2017 gedaald met € 6.129  tot een bedrag van € 100.174.
Deze afname betreft vrijwel geheel de afname van de kosten van beleggingen van € 79.628 over 2016 tot € 74.613 over 2017.

 

Toekomst

In 2018 zal het beleid gevoerd worden op basis van het in 2014 aangepaste beleidsplan. In mei 2018 komt het bestuur in vergadering bijeen om naast het gevoerde beleid, het bestuurlijk functioneren in zijn geheel en individueel te evalueren.

Om het NSW bij een breder publiek bekend te maken, wordt gewerkt aan verbetering van de externe communicatie. Daarnaast wordt ingezet op digitalisering van de communicatie, zowel intern als extern.