Over het Nieuwe Stads Weeshuis

VROEGER

In 1676 opende het Nieuwe Stadsweeshuis zijn deuren aan het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden, nu het Natuurmuseum Fryslân. Tot in het jaar 1953 groeiden hier duizenden kinderen op.
Kinderen uit arme gezinnen en weeskinderen die dankzij het weeshuis overleefden en later hun eigen plek in de maatschappij konden zoeken.

handwerken

VAN WEESHUIS NAAR STICHTING

Halverwege de vorige eeuw waren de sociale omstandigheden zodanig dat het weeshuis overbodig werd en de deuren sloot. Maar dat was niet het einde van het Nieuwe Stadsweeshuis.
Op initiatief van de gemeente Leeuwarden werd een stichting opgericht die het vermogen ging beheren.
Dit vermogen was ontstaan door nalatenschappen en schenkingen en bestond voornamelijk uit landerijen, aandelen en obligaties. Uit de opbrengsten – pacht en rente – kunnen de genoemde doelen financieel worden gesteund.

kaart_oud_nswh

JEUGD IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN

Het doel van de stichting is om deze opbrengsten in de eerste plaats ten goede te laten komen aan de jeugd in de gemeente Leeuwarden, met name de kansarmen onder hen. Een doelstelling die 100% in de lijn ligt van de oorspronkelijke taak van het weeshuis. Daarnaast ondersteunt de stichting ook algemeen maatschappelijke en culturele doelen. En hiermee heeft de stichting een relatief onzichtbare, maar zeer belangrijke taak in de Leeuwarder samenleving. Zij beheert het vermogen naar beste kunnen. Zij houdt zich aan de statutair vastgelegde doelstellingen.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

De stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis wil tot in de verre toekomst haar doelen nastreven.
Zij ontvangt daarom graag goed onderbouwde aanvragen. Als aan de criteria wordt voldaan, ligt de drempel vaak lager dan gedacht.
Zo kan in samenwerking met diverse organisaties aan Leeuwarder kinderen geboden worden waar ze recht op hebben: een jeugd die de basis vormt voor een goed en zelfstandig leven.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de heer T.K. Hoogslag, voorzitter, de heer A.J. Diks, penningmeester, mevrouw T.N. de Vries, secretaris, de heer J.C. Doodkorte, de heer E.P. Kisjes, mevrouw G.M. Adema, mevrouw A.H. de Pree, de heer E. Ennema en de heer R. Baarsma.

JAARVERSLAGEN

Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis

Jaarverslag 2017
Bekijk hier het jaarverslag van 2017, u kunt deze ook downloaden als PDF

Staat van Baten en Lasten 2017/2016
Bekijk hier de Staat van Baten en Lasten 2017/2016, u kunt deze ook downloaden als PDF