Staat van Baten en Lasten 2016-2015

 

Staat van Baten en Lasten van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden 

Verslagjaren 2016 en 2015

2016

2015

€1.000

€1.000

Baten:
Opbrengsten van beleggingen

231

242

Lasten:
Algemene kosten en kosten van beleggingen

-106

-101

Subtotaal van Baten minus Lasten

125

141

Overige Baten en Lasten:
Herwaarderingen en koersresultaat effecten

1521

442

Uitdelingen

-585

936

-939

-497

Exploitatiesaldo

1061

-356