Staat van Baten en Lasten 2017-2016

 

Staat van Baten en Lasten van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden 

Verslagjaren 2017 en 2016

2017

2016

€1.000

€1.000

Baten:
Opbrengsten van beleggingen

263

231

Lasten:
Algemene kosten en kosten van beleggingen

-100

-106

Subtotaal van Baten minus Lasten

163

125

Overige Baten en Lasten:
Herwaarderingen en koersresultaat effecten

1050

1521

Uitdelingen

-782

268

-585

-936

Exploitatiesaldo

431

1061