Subsidie en aanvraag

AANVRAGEN? WAAROM NIET?

De stichting bedenkt de activiteiten niet zelf. Het is aan de Leeuwarder organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria ontwikkeld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting honderden activiteiten ondersteund.

SUBSIDIECRITERIA

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Instellingen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die een rechtspersoon zijn
 • Gesubsidieerde instellingen als overheidssteun aantoonbaar tekort schiet
 • In principe moeten meerdere partijen (de aanvrager zelf, andere fondsen, sponsoren) meebetalen aan de activiteit

Voor welke doelen kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

 • Eenmalige activiteiten die ten goede komen aan de jeugd of aan een sociaal en/of maatschappelijk doel in de gemeente Leeuwarden
 • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden

Niet in aanmerking komen:

 • Activiteiten met een commercieel karakter, een uitgesproken politiek of religieus karakter en projecten t.b.v. individuele personen;
 • Particuliere initiatieven;
 • Projecten die door de aanvrager uit eigen vermogen zouden kunnen worden gefinancierd;
 • Niet- project gebonden aanvragen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten;
 • Een al gestart of voltooid project.

AANVRAGEN

Het bestuur vergadert vier maal per jaar: in maart, juni, september en december.
Een aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering behandeld, als deze voor de eerste dag van de betreffende vergadermaand is ingezonden.

In onderstaand schema staan de uiterste indientermijnen:

Door u te organiseren activiteit vindt plaats in: Uw verzoek moet zijn ingediend voor: Uw verzoek wordt behandeld in de bestuursvergadering van: 
januari
februari
maart
1 december december
april
mei
juni
1 maart maart
juli
augustus
september
1 juni juni
oktober
november
december
1 september september

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is. U dient hiervoor het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen, uit te printen, te ondertekenen en samen met begeleidende brief en eventuele bijlagen op te sturen of te e-mailen.

Na ontvangst van de aanvraag krijgt u een bevestigingsbericht met vermelding van de verdere procedure.
Het kan zijn dat het bestuur aanvullende informatie vraagt of de aanvragende organisatie bezoekt.
Het bestuur toetst of de aanvraag binnen de criteria past en bepaalt de hoogte van de bijdrage. De aanvrager wordt schriftelijk bericht over het genomen besluit.
Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk; een eenmaal afgewezen verzoek wordt in ongewijzigde vorm niet opnieuw in behandeling genomen.
Van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd kan na afloop een financiële verantwoording worden gevraagd.

AANVRAAGPROCEDURE/ INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER

 • Download het aanvraagformulier. Vul het volledig in, print het uit en onderteken het (of laat het ondertekenen door een rechtsgeldige vertegenwoordiger). Maak een extra print of kopie voor u zelf.
 • Geef in een begeleidende brief kort weer waarom u een aanvraag doet.
 • Verstuur het aanvraagformulier met de begeleidende brief en de gevraagde bijlagen (zie het aanvraagformulier punt 4.3) naar:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA  Leeuwarden
Of per e-mail naar info@hetnieuwestadsweeshuis.nl

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Mevrouw T. de Vries
Telefoon:  (058 )2138887
E-mail: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl